Настоящите условия са в сила от 1.01.2023 година. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Вас, посетителите и потребителите на обучителните услугите, от една страна, и дружеството “Сън Сприй Холидейз“ЕООД. Описаните в настоящия документ условия важат за всички обучителни програми и курсове, които Дружеството предлага. Настоящите Общи условия са приложими към администрирания от дружеството уебсайт Sun Spree Academy – www.sunspreeacademy.bg. Регистрацията на нашия уебсайт и достъпът до Нашите услуги изискват Вашето съгласие с настоящите Общи условия. Молим потребителите да се запознаят със съдържанието на настоящите Общи условия подробно преди да пристъпят към генериране на регистрация и използване на услугите, които се предлагат от Дружеството. Активното поставяне на отметка за съгласие с настоящите Общи условия в обособеното за това място следва да се считат за обикновен електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) и чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014. С отбелязването на отметката, страните изрично се уговарят, че правната сила на отметката е равностойна на тази на саморъчния подпис. Всяка промяна на Общите условия ще бъде отразявана надлежно на уебсайта, като се изменя датата на актуализация в горната част на документа и потребителите следва да бъдат известени на посочените от тях електронни пощи. В случай, че не сте съгласни с която и да е част от Общите ни условия, моля да не генерирате регистрация на уебсайт и да не използвате нашите услуги. Ако продължите да използвате сайта, ще счетем тези действия за Вашето запознаване с Общите ни условия и съгласие с тях. Ако не сте съгласни с определени изменения на Общите условия или имате въпроси, свързани с тях, моля да се свържете с нашия екип по един от следните начини:

• Писмено, изпращайки писмо до адреса на управление и упражняване на дейността на Дружеството, а именно гр. София, бул. Александър Малинов 23, Сити Пойнт Център, ет. 3, офис 3

• Попълвайки съответния формуляр за контакт на сайта

• Чрез електронната поща, изпращайки съобщение на e-mail адреса: contact@sunspreeacademy.bg

• Или по телефон: +359 879 300 716

За повече информация относно правата на потребители при промяна на Общите условия, моля прочетете внимателно чл. VIII. от настоящите Общи Условия – „Изменения на условията”.

I. Дефиниции

1. „Търговец“, „Дружество“ или „ние“ се отнасят за юридическото лице „Сън Сприй Холидейз“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 202458272, със седалище и адрес на управление: град София, бул. Александър Малинов 23, Сити Пойнт Център, ет. 3, офис 3, което предостава обучителни курсове като част от своята търговска или професионална дейност. Дружеството не е сред държавно акредитираните университети в България.

2. „Потребител/и“, „Курсист/и“ или „вие“ се отнасят за физически лица, които са регистрирани на уебсайт и се обучават в предлаганите от нас обучителни курс/курсове.

II. Регистрация и Записване на курс

Преди потребителите да бъдат обвързани с клаузите на настоящите Общи условия, Дружеството предоставят достъп до настоящите Общите условия на разположение на Потребителите както на сайта, така и по време на регистрацията си на официалния сайт. Дружеството предлагат на своите курсисти услуги по обучение в сферите Туризъм, Продажби, Мениджмънт, Маркетинг, Дигитални умения и Лично развитие, които се провеждат в присъствена, дистанционна, хибридна (присъствена и дистанционна) форма и готови онлайн обучения. Обявления, реклами, ценоразписи и друга информация, поместена на уебсайт www.sunspreeacademy.bg , представляват публично предложение за сключване на договор между Дружеството и курсистите. За целта трябва да се създаде потребителски профил, който се регистрира на сайта. Необходимо е да се попълни формуляр за регистрация, който включва:

• потребителско име, имейл адрес и парола.

• деклариране на потвърждение за запознаване и съгласие със съдържанието на настоящите Общи условия и Условията за поверителност на личните данни (Политика за защита на личните данни) чрез поставяне на отметка в съответните полета.

Данните описани по-горе са задължителни за целите на регистрацията и за създаване на профил на курсиста с цел достъп до услугите на Дружеството. Направеното публично предложение се счита за прието от съответния Курсист със записването му към съответния курс за обучение. Съответното Дружество изпраща е-mail съобщение за потвърждаване записването за обучение на Курсиста, който е-mail се изпраща на посочения от Курсиста електронен адрес. Клаузите на настоящите Общи условия представляват неразделна част от приетото публично предложение. Неразделна част представляват също и тарифата за такси за обучение на Курсистите в “Sun Spree Academy”.

Страни по сделката са Дружеството – „„Сън Сприй Холидейз“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 202458272, със седалище и адрес на управление: град София, бул. Александър Малинов 23, Сити Пойнт Център, ет. 3, офис 3 и съответния Курсист /при деца до 14-годишна възраст –родител или настойник на Курсиста/. Съгласно Закона за професионалното образование и обучение, центровете за професионално обучение осъществяват професионално обучение на лица, навършили 16 години. Следователно, лица на и над 16-годишна възраст могат да се обучават във всеки един от предлаганите, тъй като лицата отговарят на условията за издаване на удостоверения и свидетелства по Закона за професионалното образование и обучение.

При регистрация на сайта преди записване за съответен курс, Дружеството не събират данни за възрастта на потребителя.

III. Такси за обучение

Таксите за обучение на всяко едно от направленията на Дружеството са посочените на официалния сайт: https://sunspreeacademy.bg . Таксите за обучение могат да бъдат заплатени в брой, по банков път, Epay и Изипей. При онлайн покупка с карта е необходимо да се регистрирате. Трансакциите/ плащанията в нашата платформа се извършват в български левове (BGN). Таксите за обучение, представени на официалните сайтове, са окончателни и включват данъка върху добавената стойност (ДДС) и всички други допълнителни данъци и такси, дължими от Курсиста.

IV. Методи за плащане След регистрация като Курсист и избор на желаното обучение/пакет, трябва да изберете един от следните методи за плащане:

• Плащане в брой – може да заплатите в брой на рецепцията на Дружеството. Лица на или под 15-годишна възраст, които желаят да заплатят такса в брой, е необходимо да представят декларация за съгласие подписана от редител/ настойник/ попечител.

• Плащане през системата на Epay.bg – за повече информация за създаване на акаунт и извършване на плащания през системата, моля посетете https://www.epay.bg/;

• Плащане на каса на Изипей/EasyPay – с EasyPay имате възможност да заплатите направената поръчка в брой в касите на EasyPay в цялата страна. Пълен списък на касите на EasyPay можете да видите тук: https://www.easypay.bg/site/?p=offices_list. При избор на този вид плащане, ще Ви бъде предоставен код, който да посочите при плащане на каса на EasyPay;

• Плащане с кредитна/дебитна карта – при избор на плащане с кредитна/дебитна карта, въпросното се извършва през Виртуален ПОС на KBC Банк. След като клиента добави стока/услуга в електронната си пазарска чанта и потвърди сумата, той бива пренасочен към защитена страница/среда поддържана от банката, където въвеждате данните на карта си – вид карта, номер на карта, валидност и CVV2/CVC2 код – последните три цифри от номера, изписан в полето за подпис на картата. Платежният сървър, обработва заявката на съгласно стандарта 3DS2, което изисква дву-факторна автентикация на клиента. Конкретният метод на автентикация на клиента се определя от банката издател на картата, но той би могъл да бъде статична парола + динамична парола, биометрично потвърждение и т.н. Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница, където въвеждате паролата си за автентикация.

Отправя се запитване за авторизация (проверка на наличност и статус на картата) към банката издател на картата. При успешна транзакция клиента се визуализира резултатът на транзакцията – одобрена или отказана.

Приемаме следните видове карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY. Моля, обърнете внимание, че Вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode. При плащане с карта парите се удържат при транзакция „Покупка (PURCHASE)“ – веднага.

Ние като търговец нямаме достъп до чувствителни данни за вашата карта.

• За да Ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най- добрите практики препоръчани от международните картови организации: – Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка – Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2) – В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

V. Оценяване и сертифициране

• Сертификат се издава след успешно завършване на единичен курс с оценка от финален тест равна или по-висока от 80%;

• Диплома се издава след покриването на поредица от курсове за придобиване на съответната професия. Дипломите, които се издават при получаване на определен брой кредити за избраната специалност, не са държавно признати.

• …….е лицензиран център за професионално обучение и като такъв, може да издава:

1. Удостоверение за професионално обучение – издава се за придобиване на квалификация по част от професия.

2. Свидетелство за професионална квалификация – удостоверява придобита степен на професионална квалификация след обучение по дадена професия от Списъка на професиите и успешно издържани държавни изпити по теория и практика на професията.

3. Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия – признава доказани знания, умения и компетентности, придобити чрез самостоятелно учене или неформално обучение.

4. Свидетелство за валидиране на професионална квалификация – признава доказани знания, умения и компетентности, придобити чрез самостоятелно учене или неформално обучение.

• След всеки успешно преминат курс, участниците (лица на и над 16-годишна възраст) получават държавно признато „Удостоверение за професионално обучение“, както и приложение, валидно на територията на целия Европейски съюз.

VI. Права на интелектуална собственост

По време на обучението в “Sun Spree Academy“, Куристът ще има достъп до различни материали, включително писмени текстове, аудио и видео съдържание. Тези материали представляват защитени обекти на интелектуална собственост съгласно българското законодателство. Поради тази причина, Курсистът може да използва предоставените му материали единствено за некомерсиални и лични цели, а именно за обучението си в „Sun Spree Academy“. Във връзка със защитата на гореизброените обекти на интелектуална собственост, Курсистът няма право от свое или от чуждо име да показва, рекламира, възпроизвежда, използва, съхранява, превежда, преработва, публично представя, и/или копира, изцяло или частично предоставените му материали, без предварителното писмено съгласие на Дружеството.

Уебсайт https://sunspreeacademy.bg/ , принадлежи и се администрира от Дружеството. Горепосочените правила важат и за базите данни на уебсайт, които са обект на защита съгласно Директива 96/9/ЕО на Европейския Парламент и Съвета от 11 март 1996 година за правна закрила на базите данни.

VII. Условия за анулиране и промяна при присъствени и хибридни обучения

1. НАСТАНЯВАНЕ

При присъствен или хибридно обучения: Ако КУРСИСТ закъснее с 15 минути от обявеният начален час на обучението, той рискува да загуби мястото си в полза на друг участник. Ако КУРСИСТ закъснее с 30 минути или повече от обявеният начален час на обучението, без предварително уведомление, въпросният може да не бъде допуснат до въпросната обучителна сесия. Заплатената такса на подлежи на възстановяване.

2. ПРОМЯНА НА ЗАПИСВАНЕ

При присъствено или хибридно обучение: При невъзможност за присъствие на предстоящо обучение КУРСИСТЪТ трябва да уведоми СЪН СПРИЙ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД по мейла и телефон посочени в секция КОНТАКТИ в уебсайт https://sunspreeacademy.bg , за да получи правото да се яви на следваща обявена дата. Ако такава за въпросното обучение не е обявена в рамките на следващите 6 месеца, ще получи ваучер на стойност платената такса за конкретното обучение, който може да се ползвате в рамките на следващите 6 месеца за посещение на други обучения предлагани от СЪН СПРИЙ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД. Информацията за промяна трябва да бъде изпратена до СЪН СПРИЙ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД минимум 7 календарни дни преди датата на конкретното обучение. Ако срокът на предизвестие не е спазен, СЪН СПРИЙ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД е в правото си да не предостави възможност за промяна и да задържи заплатената такса за обучение. Ако курсът е платен с купони/ваучери, въпросните ще бъдат конфискувани.

3. ОТМЯНА НА ЗАПИСВАНЕ

При присъствено или хибридно обучение: Всеки КУРСИСТ може да се откаже от заплатеното присъствие на курс с уведомление до СЪН СПРИЙ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД по мейла(за предпочитане) или телефон посочени в секция КОНТАКТИ в уебсайт https://sunspreeacademy.bg в срок от минимум 14 календарни дни преди датата на въпросното обучение. Заплатената сума намалена с 10 % административна такса за отмяна, ще му бъде възстановена в рамките на 7 календарни дни. В случай, че плащането е направено с банкова карта. Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено.

4. ПРОМЯНА ИЛИ ОТМЯНА НА НАЕМ НА ЗАЛИ

Заявено наемане на зала може да бъде променено като дата или отменено с предизвестие до СЪН СПРИЙ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД по мейл (за предпочитане) или телефон посочени в секция КОНТАКТИ в уебсайт https://sunspreeacademy.bg в срок от минимум 7 календарни дни преди заявената дата. При поискана ОТМЯНА в оказания срок на предизвестие заплатената сума намалена с 10 % такса за отмяна, ще бъде възстановена в рамките на 7 календарни дни. В случай, че плащането е направено с банкова карта. Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено. При неспазване на срока на предизвестие СЪН СПРИЙ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД е в правото си да задържи 100% от заплатената сума.

5. ЛИПСА НА УВЕДОМЯВАНЕ

Липсата на уведомяване за искана промяна или отмяна, или неспазването на минималните срокове за предизвестие дава правото на СЪН СПРИЙ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД да задържи заплатените такси в пълен размер.

6. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА

СЪН СПРИЙ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД ще възстанови заплатените средства на 100% ако конкретно събитие на се реализира поради вина на компанията (например: заболяване на преподавател) или ще предложи алтернативни решения. Изборът кой подход да избере се прави от КЛИЕНТА на услугата. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 7 (седем) календарни дни. СЪН СПРИЙ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД не възстановява средства по закупени видео обучения.

VIII. Изменения на условията

Дружеството има правото да променят или заменят настоящите Общи условия. При изменение на настоящите Общи условия, Дружеството ще уведоми всички Курсисти в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство, като съобщенията следва да бъдат изпратени на посочените от Курсистите електронни адреси. Когато Курсист не е съгласен с измененията в Общите условия, същият може да се откаже от Договора за обучение, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия. Курсистът може да упражни алтернативно посочените си права (да се откаже от обучението или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия) като изпрати до съответното Дружество писмено уведомление в 1месечен срок от получаването на съобщението за изменението на Общите условия на електронния си адрес. Писменото уведомление следва да бъде изпратено по официалните канали за комуникация, посочени в настоящите Общи условия. Изменените Общи условия влизат в сила и обвързват Курсиста, когато Курсистът е уведомен за изменението на посочения от него електронен адрес и същият не е упражнил горепосочените алтернативни права в 1-месечен срок от получаването на съобщението за изменението. Потребителят не може да се откаже от обучението, когато изменението в Общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт.

IX. Изключване от “Сън Сприй Холидейз“ ЕООД

“Сън Сприй Холидейз“ ЕООД запазват правото си едностранно и незабавно чрез уведомление да прекратят обучението на Курсист като изключат последния от посещаване на занятия и от достъп до Учебната система, ако той:

• се занимава с дейности, несвързани с учебния материал, по време на лекцията;

• с поведението си смущава учебния процес и пречи на лектора и останалите курсисти;

• проявява агресивно или неприемливо поведение преди, по време на и след лекциите;

• не спазва правилата на форума и условията, на които се е съгласил.

Ако при демонстрация на гореописаните поведения и ситуации, и след устна забележка и писмено уведомление по имейл курсистът не промени поведението си, той ще бъде отстранен от учебния процес. Отстраняването от учебния процес се изразява в спиране на достъпа на участника до Учебната система и учебните зали на Дружеството. В случай на прекратяване на обучението поради гореописаните предпоставки, страните се съгласяват, че Дружеството ще задържат таксите за обучение съразмерно на проведеното обучение, а ако има суми, които следва да се върнат на Курсиста, ще бъдат върнати.

X. Потребителски жалби и сигнали

В качеството си на потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и при нарушение на техните права, Курсистите имат право да подават жалби, сигнали и предложения до Комисията за защита на потребителите в писмена форма на хартиен носител или по електронен път.

XI. Кореспонденция

Всички известия и други съобщения, засягащи обучението на Курсистите и/или отношенията между страните, следва да бъдат в писмена форма и да се предават чрез препоръчани пратки или пратки с обратна разписка, бърза поща или други експресни или куриерски доставки, по електронен път на посочените от страните електронни адреси.

XII. Заключителни разпоредби

Всички спорове между Дружеството и Курсистите се решават чрез преговори и по приятелски начин между страните. В случай, че Страните не постигнат взаимно приемливо споразумение, всички спорове, породени от настоящите Общи Условия, условията на обучението, сделката между Страните или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти или приспособяването към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите. За изключване на всякакви спорове, страните се разбират, че разменената между тях кореспонденция в електронен формат, ще бъде призната за официални писмени доказателства. Недействителността на отделни клаузи от настоящите Общи условия не води до недействителност на целите Общи условия. Ако някоя от клаузите на настоящите Общи условия бъде третирана като неравноправна клауза, тя не се счита за обвързваща за потребителя, но в целостта си Общите условия продължават да действат за страните по останалите условия, когато може да се изпълнява и без неравноправните клаузи. Дружеството предлага на своите Курсисти услуги, които по никакъв начин не обещават определен резултат от обучителния процес. При възникването на въпроси или коментари във връзка с настоящите Общи условия или предоставяните от Дружеството услуги, не се колебайте да се свържете с нас!